KVKK Kişisel Veri Saklama ve
İmha Politikası

  1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI’NIN NİTELİĞİ VE AMACI

  1.1. GİRİŞ

  İşbu imha politikası KAİN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kısaca (“KAİN İNŞAAT”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin KAİN İNŞAAT tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Bu kapsamda, çalışanlarımızın, adaylarımızın, gerçek kişi müşterilerimizin, tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi çalışanlarının, gerçek kişi tedarikçilerimizin, tüzel kişi tedarikçilerimizin gerçek kişi çalışanlarının, gerçek kişi çözüm ortaklarımızın, tüzel kişi çözüm ortaklarımızın gerçek kişi çalışanlarının ve herhangi bir nedenle KAİN İNŞAAT nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

   

  1.2. TANIMLAR

  Doğrudan tanımlayıcılar : Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
  Dolaylı tanımlayıcılar : Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,
  İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
  Kanun : 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
  Yönetmelik : 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini
  Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
  Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası : “www.arkpres.com adresinden ulaşılabilecek,  KAİN İNŞAAT  elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,
  Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

   

   

   

  1. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

  2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

  KAİN İNŞAAT nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel veriler elektronik ve fiziksel kayıt ortamı olarak iki ortamda muhafaza edilmektedir.

  Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. KAİN İNŞAAT her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

  a) Fiziksel ortamlar : Verilerin kâğıt üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
  b) Dijital ortamlar : KAİN İNŞAAT bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
  c) Elektronik ortamlar : KAİN İNŞAAT bünyesinde yer alan elektronik kayıt ortamıdır.

   

  2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

  KAİN İNŞAAT kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

  2.2.1. Teknik Tedbirler

  KAİN İNŞAAT kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır;

  • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.
  • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara yönelik güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.
  • Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.
  • Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
  • KAİN İNŞAAT bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.

   

  2.2.2. İdari Tedbirler

  KAİN İNŞAAT kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:

  • Kişisel verilere erişimi olan tüm KAİN İNŞAAT çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçlı anlaşmalı hukuk birimi kurum içi periyodik eğitimler vermektedir.
  • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
  • Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

  2.2.3. Şirket İçi Denetim

  KAİN İNŞAAT Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi denetimler yapmaktadır.

  Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

  Denetim sırasında ya da sair bir şekilde  KAİN İNŞAAT sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, KAİN İNŞAAT bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

  1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

  3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

  3.1.1. Saklama Nedenleri

  KAİN İNŞAAT kişisel verileri sözleşmesel ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere yasalarda belirtilen sürelerden uzun olmamak kaydı ile menşu menfaatlerin gerektirdiği süre kadar KVKK madde 5 ve 6 hukuki nedene dayandırılarak saklanmaktadır.

  3.1.2. İmha Nedenleri

  KAİN İNŞAAT bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci maddesinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Kanun’un 5’nci maddesinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

  KAİN İNŞAAT Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

  KAİN İNŞAAT tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

  3.2.1.1 Silme Yöntem​leri

  Fiziki Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
  Silme : Fiziksel ortamda bulunan kişisel verilerin silinmesi yöntemi yerine aşağıdaki tabloda yer alan yok etme yöntemi kullanılmaktadır.
  Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri
  Yazılımdan güvenli olarak silme : Dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

  3.2.1.2 Yok Etme Yöntemleri

  Fiziksel Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
  Fiziksel yok etme : Fiziksel ortamda bulunan kişisel veriler öğütme ya da yakma yöntemi kullanılarak yok edilir. Öğütme veya yakma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin makinede öğütülerek veya ateşle yakılmak sureti ile geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde yok edilmesi şeklinde yapılır.
  Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
  Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
  Yazılımdan güvenli olarak silme : Kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

  3.2.1.3. Anonimleştirme Yöntemleri

  Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

  Değişkenleri çıkarma : İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da bir kaçının çıkarılmasıdır.

  Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

  Bölgesel gizleme : Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.
  Genelleştirme : Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.
  Veri karma ve bozma : Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

   

  KAİN İNŞAAT, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

  3.3.1. Saklama Süreleri

  VERİ SAHİBİ VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ
  Çalışan İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ve özlük verileri dışında kalan diğer özlük verileri Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren de 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.
  Çalışan İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki Veriler Hizmet akdinin devamında ve hitamından itibaren 10(on) yıl müddetle muhafaza edilir.
  İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile KAİN İNŞAAT arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın, KAİN İNŞAAT’la olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
  Ziyaretçi KAİN İNŞAAT’a ait fiziki mekâna girişte alınan Ziyaretçi ‘ye ait ad, soyad, araç plakası ile  kamera kayıtları, Verinin türüne göre maksimum 6 ay süre ile saklanır.
  Aday Personel Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler Başvuru tarihinden itibaren 6 aydır.
  Stajyer(öğrenci) Stajyere ait staj dosyasında yer alan bilgiler Staj ilişkisinin devamında ve hitamından itibaren 6 ay müddetle muhafaza edilir.
  Müşteri Müşteri’ye ait ad, soyad, T.C.Kimlik Numarası, iletişim bilgileri, banka bilgileri, e-mail, adres, vergi numarası, vergi dairesi, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi, özel gün bilgileri vb. bilgiler. Müşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.
  Müşteri Kamera görüntüleri, araç plaka bilgisi 6 ay süre ile saklanır.
   

   

  KAİN İNŞAAT’ın İşbirliği İçinde Olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb. kişilerin gerçek kişi olması halinde veya tüzel kişi olmaları halinde temsilcilerine ait kişisel bilgiler.

   

  KAİN İNŞAAT’’ın İşbirliği İçinde Olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb. ile KAİN İNŞAAT arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon numarası vb. kişisel verileri. KAİN İNŞAAT’ın İşbirliği İçinde Olduğu Taşeron/ Tedarikçi vb olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre ile saklanır.

   

  Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir. KAİN İNŞAAT’ın meşru menfaatleri gereği daha uzun bir süre gerekli ise bu süre dikkatte alınır.

   

  3.3.2.   İmha Süreleri

  KAİN İNŞAAT Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

  İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden KAİN İNŞAAT’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

  1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; KAİN İNŞAAT talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  KAİN İNŞAAT’ın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. KAİN İNŞAAT her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.

   

  1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep KAİN İNŞAAT tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

  3.4. PERİYODİK İMHA

  Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; KAİN İNŞAAT işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

  Periyodik imha süreçleri ilk kez 28.12.2021 tarihinde başlar ve periyodik imha edilecek veri için belirlenen sürenin bitiminden itibaren 6 ay içinde yerine getirilir.

  3.5. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

  KAİN İNŞAAT gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

  KAİN İNŞAAT imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla bir takım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

  3.5.1. Teknik Tedbirler

  • KAİN İNŞAAT işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.
  • KAİN İNŞAAT imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
  • KAİN İNŞAAT imha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
  • KAİN İNŞAAT imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

  3.5.2. İdari Tedbirler

  • KAİN İNŞAAT imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.
  • KAİN İNŞAAT bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
  • KAİN İNŞAAT teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.
  • KAİN İNŞAAT imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.
  • KAİN İNŞAAT kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklar.
  1. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİ KURULU

  KAİN İNŞAAT bünyesinde bir Kişisel Veri Kurulu kurar. Kişisel Veri Kurulu, ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.

  Kişisel Veri Kurulu, bir yönetici, İdari/Teknik bir uzman olmak üzere iki kişiden oluşur. Kişisel Veri Kurulunda görevli KAİN İNŞAAT çalışanlarının unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:

  Unvan Görev Tanımı
  Kişisel Veri Yöneticisi:

  Mehmet Cem Karaduman  Gen. Md.

  : Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.
  Kişisel Veri Uzmanı:

  İnci İncir

  İnsan Kaynakları Yöneticisi

  : İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Kurul Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Kurul Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Kurulu Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.
  1. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM

  KAİN İNŞAAT Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

  5.1 DEĞİŞİKLİK NOTLARI

  28.12.2021 : Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası yayınlanmıştır.

  * eski tarihli bir değişiklik bulunmamaktadır.*